tiistai 2. marraskuuta 2010

Käyttöliittymien kimpussa

Keväällä 2010 Nokialle tehdyissä prototyypeissä testailtiin ja kehitettiin eteenpäin käyttöliittymäsuunnittelukurssin aikana opiskelijoiden kehittämiä palvelukonsepteja paikkaan perustuviin musiikkipalveluihin liittyen.

DJ-park –konseptissa testailtiin musiikinluomiseen tarkoitetulla teknologialla varustetun puistokonseptin toimivuutta. Sosiaalisuus oli palvelussa vahvasti läsnä niin musiikin luomisessa kuin myös sen jakamisessa. Prototyypillä saatiin testattua käytännön tasolla ideaa liikkumiseen ja puistoelementtien kanssa tapahtuvaan interaktioon perustuvaa musiikinluontia, jonka mahdollisuudet vaikuttivat mielenkiintoisilta.

perjantai 29. lokakuuta 2010

SINCO matkalla

SINCOn edustajat, Essi ja Antti, piipahtivat Oulussa lokakuun alkupuolella Innomajakan palvelumuotoilukoulutuksessa/-työpajassa, jonka vetäjänä toimi Suomen palvelumuotoilun uranuurtaja Mikko Koivisto.

Aamupäivällä Koivisto luennoi palvelumuotoilun tarpeellisuudesta, sen uutuusarvosta ja eroista verrattuna aikaisempiin palveluiden kehittämisen käytäntöihin. Tavarat ovat olleet ihmisille tärkeitä aina. Jo Antiikin Kreikassa tavaroilla ilmaistiin statusta ja identiteettiä, silloin orjat tuottivat palvelut. Vaikka nykypäivänä asiat hoidetaan eri tavalla, on olemassa vielä monia solmukohtia yritysten ja asiakkaiden välillä. Yritykset esimerkiksi tuottavat palvelunsa eri osastoilla tai siiloissa, vaikka asiakkaan kokemus yrityksestä ja sen palvelusta on aina yhtenäinen.

Iltapäivällä keskityttiin palvelumuotoiluprosessiin sekä workshopattiin ryhmissä. Koivisto kertoi yrityscaseista ja kävi läpi palvelumuotoilun menetelmiä Stefan Moritzin Service Design -kirjassa esiteltyä prosessimallia hyödyntäen.


maanantai 13. syyskuuta 2010

SINCO-palveluprototypointiympäristö viittä vaille valmiina


SINCO-ympäristön kiinteät asennustyöt ovat parhaillaan menossa. Ympäristö on käyttövalmiina 20.9. alkaen, jonka jälkeen tilan toiminnallisuutta ja käytettävyyttä viimeistellään vielä syksyn case-projekteissa.


SINCO-ympäristö sijatsee fyysisesti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa teollisen muotoilun osastolla. Sen keskeisiä osia ovat palvelunäyttämö, ideointila sekä edellisiin liittyvät "serious playing"- ja käsityökalu-kaapit.

Katso palveluprototypointiympäristön pääosat seliteteksteineen (englanniksi, pdf 185 kt)

Hanke jatkuu 31.3.2011 saakka

Service Innovation Corner (SINCO) -hanke jatkuu 31.3.2011 asti. Hankkeen rahoittajaviranomaisena toimiva Lapin liitto on hyväksynyt jatkoaikahakemuksen elokuussa. Jatkoaika varmistaa syyskuussa valmistuvan lopullisen prototypointiympäristön pilotoimisen, viimeistelyn, käyttöönoton ja markkinoinnin.

Hankkeelle ollaan parhaillaan suunnittelemassa myös jatkohanketta, jossa SINCO-ympäristöön liittyvää osaamista kehitetään ja jalkautetaan palvelumuotoilun koulutukseen ja yritysten toimintaan. Haemme partnereiksi erityisesti teollisuuden ja kaupan palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä.

perjantai 9. huhtikuuta 2010

Avoimien ovien päivä SINCOssa 20.4. klo 9-12

SINCO-palveluprotoiluympäristössä pidetään avoimien ovien päivä tiistaina 20.4. klo 9 - 12. Silloin yleisöllä on mahdollisuus osallistua palvelujen fiilistelyyn, ideointiin ja kehittelyyn palveluprototyyppien avulla. Nähtävillä oleva ympäristö on myös itsessään prototyyppi hankkeessa rakennettavasta lopullisesta kokonaisuudesta.

Avoimien ovien päivä on osa Rovaniemi Design Week -kokonaisuutta, ja myös Lapin yliopiston muut laboratoriot avaavat ovensa yleisölle samaan aikaan.
Tervetuloa tutustumaan ja ideoimaan!

maanantai 15. helmikuuta 2010

Joukolla jäätä särkemään - tai palvelua protoilemaan


Vaikka joukkovoima ei olekaan välttämättä Sincon pääpainopisteitä, olemme sivunneet touhuissamme aihetta viimeaikoina sen verran runsaasti, että aihe ansaitsee oman artikkelinsa myös blogiin.

Crowdsourcing on englanninkielinen nimi termille, jolla tarkoitetaan jonkin ongelman ratkaisemista (tai kysymyksen vastaamista) ulkoistamalla se muille ihmisille - vaikkapa asiakkaille tai jonkin palvelun käyttäjille.
Crowdsourcing terminä esiteltiin ja määriteltiin ensimmäisen kerran Wired-lehden artikkelissa vuonna 2006.

perjantai 15. tammikuuta 2010

Kynä, paperi, sakset ja teippiä = käyttöliittymäproto


Sinco palvelunäyttämön ohjaukseen käytettävän ohjelmiston käyttöliittymän kehitystyötä tehtiin ohjelman toteutuksesta vastaavan Rovaniemen AMK:n pLabin työntekijöiden kanssa yhteisessä palaverissa. Ohjelmiston ominaisuuksiin kuuluu palvelupolkujen ja -tuokioiden suunnittelu ja hahmottaminen niin kuva- kuin äänimaailmankin osalta, sekä näiden toistaminen palvelunäyttämöllä protoilua varten.

tiistai 12. tammikuuta 2010

Palveluiden protoilua näyttämöllä

Sinco-hankkeen tavoitteena on kehittää palveluiden ideointi- ja protoiluympäristö, jossa voidaan kehittää ja nopeasti testata parannettuja tai täysin uusia palveluideoita karkean mallin avulla.

Projekti alkoi syksyllä, ja syksyn tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppisenä protoiluympäristö tukisi nopeaa ideoiden testausta ja arviointia parhaiten. Protoilun tarpeita selvitettiin yhdessä palvelumuotoiluprojektien ohessa, ja iso osa kehitysideoista syntyi juuri protoilun ohella tarpeita havainnoimalla.

Muita olemassaolevia palveluprotoiluympäristöjä selvittäessä kävi ilmi, että nykyiset palvelumuotoiluympäristöt ovat usein joko hyvin tarkkaan rajatulle palvelusektorille suunnattuja tai  muutoin kooltaan erittäin massiivisia, jolloin niiden käyttäminen tukee huonosti kevyttä ja nopeaa ideointia.

Service Innovation Cornerista haluttiin lähteä tekemään kevyttä, nopeasti käyttöönotettavaa ja helposti erilaisten palveluiden ideointiin ja prototypointiin taipuvaa kokonaisuutta, nimensä mukaisesti leikkisää ”nurkkausta”, jossa palveluiden kokeilu, kehittäminen ja arviointi onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

Vastaavasti nämä palveluiden hahmomallit ovat hyvin karkeita, ja hahmottavat palvelua vain suurpiirteisesti, kuitenkin siten että palvelun keskeisimmät tavoitteet ja ominaisuudet näkyvät selvästi. Peer Insightin Jeneanne Rae:ta lainaten, Rough draft needs to be rough, eli hahmomallin tuleekin olla karkea (ei suinkaan yksityiskohtia myöten hiottu kokonaisuus).


Sincon yksi keskeisimmistä osista palveluprotoilun kannalta tulee olemaan palvelunäyttämö. Se on tila, jonne voidaan lavastaa palvelutuokion eri tilanteita ja testata uusia palveluun liittyviä ideoita. Palvelunäyttämöä voisikin karkeasti verrata Star Trek -sarjan avaruuslaivassa sijaitsevaan Holodeckiin, joka muuntuu muistuttamaan etäisten planeettojen näkymiä, jotta miehistö voi harjoitella, analysoida ja kehittää toimintaansa kyseisessä ympäristössä. Palvelunäyttämön ohjausjärjestelmää varten kehitetään omaa ohjelmistoa yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliympäristöjen kehittämiseen erikoistuneen pLab:in kanssa yhteistyössä.

Tilojen ja laitteiston kehittämisen yhteydessä projektissa tähdätään myös palveluiden protoilun ja ideoinnin menetelmien kehittämiseen. Projektin tavoitteina onkin kehittää prosesseja Pohjoisen Suomen pienten ja keskisuurten yritysten palveluiden synnyttämiseen ja parantamiseen.

maanantai 4. tammikuuta 2010

Protoilemalla maistiaisia uusista asiakaspalvelutilanteista - case KL-Kopio


Teimme syyskaudella 2009 palvelumuotoiluprojektin KL Kopio - KL Digipaino Oy:lle. Projektiryhmään kuuluivat teollisen muotoilun opiskelijat Hamid Haji Hosseini Gazestani, Aino Hanttu ja Joel Lehtikangas. KL-kopion toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen halusi sanojensa mukaan "nähdä metsää puilta" antaessaan projektiryhmän tehtäväksi uuteen liiketoiminta-alueeseensa, digipainoon liittyvien palvelujen kehittämisen.

Ryhmä ideoi esiselvityksen pohjalta lukuisia uusia palveluja tai olemassa olevia palveluja parantavia keinoja. Keskeisiä teemoja olivat asiakkaan prosesseja tukevat on-line palvelut, palveluvalikoimasta tiedottaminen olemassa oleville asiakkaille sekä paikan päällä tapahtuva palvelu. Ideoista valittiin tarkempaan kehittelyyn yrityksen tiloissa tapahtuvan palveluhenkilöstön ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen suunnittelu. Asiakkaan kannalta ymmärrettävä ja miellyttävä palvelukokemus hiottiin palveluprototyyppien avulla. Nämä "palveluhahmomallit" koostuivat lähinnä uusia tilajärjestelyjä havainnollistavista fyysisistä elementeistä (esim. pahviset asiakaspalvelutiskit), virtuaalisista lavasteista (esim. tuotantohenkilöstön työskentelyä esittävästä videokuvasta) sekä asiakkaan ja palveluhenkilöstön roolien näyttelemisestä.

Toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen kertoi saavansa projektin tuloksena toteutettavissa olevan konkreettisen tilasuunnitelman ja ohjeiston asiakaskokemusta parantavista ratkaisuista, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen tarkasteluun asiakkaan näkökulmasta. Palveluprototyypit koettiin myös erinomaisina presentaatiotyökaluina palvelupolkujen läpikäynnissä ja yhteisessä ideoinnissa. Myös tilasuunnittelun työkaluina ne osoittautuivat havainnollisiksi niin nopeaan kokeiluun kuin 3d-visualisointien kanssa yhdessä käytettyinä viimeistellyn konseptin esittämiseen. SINCO-hankkeelle projekti toi hyödyllistä tietoa erityisesti tilasuunnittelun ja asiakaspalvelutilanteiden prototypointitarpeista sekä vuorovaikutustilanteiden dokumentointikäytännöistä.

Katso videot asiakaspalvelutilanteiden prototypoinnista sekä toimitusjohtaja Kimmo Lehtosen kokemuksia projektista.